Komora patentových zástupců České republiky

Veřejnoprávní rejstřík

podle § 4 zákona č. 417/2004 Sb.,
o patentových zástupcích.

Patentoví zástupci  
Usazení zahraniční patentoví zástupci  
Asistenti patentových zástupců  
Sdružení patentových zástupců  
Společnosti patentových zástupců  
Usazené zahraniční organizační formy  

Komerční seznam

patentoví zástupci podle jmen  
patentoví zástupci podle sídel  
patentoví zástupci podle krajů  
společnosti patentových zástupců  
sdružení patentových zástupců  
hostující patentoví zástupci  

Seznamy podle oprávnění

Patentoví zástupci oprávnění pro
patenty, užitné a průmyslové vzory (P)  
ochranné známky, prům. vzory (M)  
evropské patenty (EPA)  
komunitární známky (ETMA)  
komunitární průmyslové vzory (EDA)  

Komora patentových zástupců

je právnickou osobou - samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců v ČR, zřízeným ze zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. Komora je garantem profesní zdatnosti patentových zástupců a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle cit. zákona.


Patentový zástupce

je technicky i právně erudovaný odborník s nejméně tříletou praxí v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům, a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti.

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc ve věcech průmyslového (duševního) vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované podklady.

Je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce, a to na pojistné plnění ve výši nejméně jeden milion Kč, pokud zastupuje u českých orgánů, a nejméně na tři miliony Kč, pokud zastupuje u zahraničních orgánů, přitom na rozsah dvou milionů pojistného plnění se vztahuje evropské pojistné krytí. Mnozí patentoví zástupci jsou pojištěni na výrazně vyšší pojistné plnění.

© 2007 Patentoví zástupci

Kontakt

Komora patentových zástupců
České republiky
602 00 Brno, Gorkého 12

tel.: 541248246, fax: 541219469
kpz@patentovizastupci.cz

Orgány Komory


  Aktualizováno 21.4.2016